دانلود مطالعات مجموعه فرهنگی تفریحی توریستی

 

تاریخ ایجاد 20/08/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: فرمت این فایل بصورت Word وشامل ۱۰۳صفحه می باشد.   قیمت: 9000 تومان   حجم فایل: 688 kb  تعدادمشاهده  3  


دانلود مطالعات فرهنگسرا
 
چکیده:
 
آدمی موجودی متفکر است که شناختی ژرف از بوده های خویشتن را  می طلبد ، بوده هایی که در طی زمان مبتنی بر شاخصها و معیارهای ملی ومذهبی انسانی معاصر شکل می گیرد. در تعارض وکشمکش های انسان امروز در عرصه های مختلف آنچه باعث هویت بخشی و  غنای شخصیتی وی می شود اصالت فرهنگی وتکاملی است که زیر بنای آن ساختار فرهنگ وتداوم ذاتی آن می باشد .
 
ایران به لحاظ قرارگیری در موقعیت جغرافیایی خاص از یک سو و دارا بودن منابع و مواد اولیه از سویی دیگر همیشه وطی قرون متمادی دستخوش تهاجم وتکا مل اقوام وملتهایی مختلف بوده وبه همین سبب زخم های موجود بر پیکره خود را در زمینه های مختلف همیشه احساس می نماید . هجوم هایی که آثار آن حتی در سیرت فرهنگی این مرز وبوم نیز محسوس می باشند . موضوعی که از دادگاه دیگر راه کار مقابله جماعت ایرانی با این برخورد نیز می باشد به این معنی که ایرانی در جهت متقابل با پیا مدهای تاریخی ، فرهنگها و هویتهای متخاصم که اغلب از غنا و اندوخته نازلی نیز برخوردار بودند در گذر زمان که هزار چند گاهی به درازا نیز کشیده در درون بیکران خود هضم وحل نمودن وبا برخوردی معقول محصولی ارائه نمودند شاید پسوند خاصی را به دنبال می کشد ولی برگرفته از درون و غنای اصیل و ارزشمند فرهنگ ایرانی است ، تولیدی هوشمندانه که در تمام عرصه های ارائه فرهنگی آن را به صورتی بارز عرضه نموده است .
 
نماد بارز این تجّلی را در زمینه هنر و عرصه معماری که میدان بروز و حضور مناسبی برای نمایش دستاورد ها و محصولات فرهنگی و هنری است ، می توان مشاهده نمود . اینجاست که بنای یک مجموعه فرهنگی که منطبق بر اصول و معیارهای معماری از ایرانی و اسلامی که هر دو ریشه فرهنگ این مرز و بوم دارد می تواند به عنوان دستاوردی ارزشمند که از پشتوانه موجود فکری فرهنگی خود ، آگاه می کند و بضاعت حدود و توان حرکت آینده را سمت و سو یی دهد . مقوله فرهنگ از این نگاه صرفاً حرمت و احترام به آنچه از گذشته به ما رسیده است نمی باشد بلکه برخوردی آگاهانه در زمان نسبت به این مسئله نمایشگرخرد ماست در امروز وفردا های پیش رو. از این رو حفظ آنچه به جا مانده از پشت پنجره نگاه امروزی ضروری می نماید تا کوله بار محترم دانش جمعی و فرهنگی هم شناخته و هم به زبان نیاز امروز بین آدمیان بکار گرفته شود. یکی از کارکردهایی که مجموعه های فرهنگی در زمان حال می توانند داشته باشند همان بیانگربودن ویا نمایش به صداقت اندوخته ای است که ذکر آن رفت . ایجاد فضایی بیانگرایانه وسرشار از محتوای آگاهنده برای خرد معاصر است تا داشته ها را ژرفتر ، نگاه را تیزتر و اندیشه خلاقه اش بازتر شود.
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول:
 
کلیات تحقیق
 
۱-۱-بیان مسئله
 
۱-۲-اهمیت و ضرورت ایجاد این مجموعه
 
۱-۳-اهداف ایجاد مجموعه
 
۱-۳-۱-توریسم و جهانگردی:
 
۱-۳-۲-جهانگرد و جهانگردی و تأثیرات آن بر اقتصاد جهان:
 
۱-۳-۳-تأثیرات صنعت جهانگردی بر بخش های مختلف اقتصادی کشورها:
 
۱-۳-۴-صنعت جهانگردی باعث به وجود آمدن موارد ذیل می گردد:
 
۱-۳-۵-جهانگردی و جایگاه آن در ایران:
 
۱-۳-۶-مشکلات توریسم در ایران:
 
۱-۳-۷مفهوم فرهنگ:
 
۱-۳-۸-مجتمع های فرهنگی:
 
۱-۳-۹-طبقه بندی صنایع دستی در ایران:
 
۱-۴-روش تحقیق:
 
۱-۵-فرآیند تحقیق
 
۱-۶-مشکلات تحقیق
 
۱-۷-هدف تحقیق
 
فصل دوم :
 
بیان مفهومی موضوع مورد نظر
 
۲-۱-فراغت:
 
۲-۲- کارکردهای فراغت:
 
۲-۳-جایگاه و نقش فراغت در شهر نشینی معاصر:
 
۲-۴-تحولات کمی و کیفی در گذران اوقات فراغت :
 
۲-۵-خصایص عمده فراغت در شهرنشینی:
 
۲-۶-ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت:
 
۲-۷-نقش تفرج درگذران اوقات فراغت :
 
۲-۸-تعریف تفرج:
 
۲-۹-تفریح:
 
فصل سوم :
 
معرفی موضوع
 
۳-۱-معرفی موضوع
 
۳-۲-ویژگیهای موضوع
 
۳-۳-انواع موضوعات
 
۳-۴-تاریخچه موضوع
 
۳-۴-۱- کاروانسراها
 
۳-۴-۲- مجموعه های بین راهی
 
۳-۴-۳-میل های راهنما
 
۳-۴-۳-۱-میل صفرعلی
 
۳-۴-۳-۲-میل بابک :
 
۳-۴-۳-۳-حیاط مرکزی
 
۳-۴-۴-کاروانسراهای قم
 
۳-۴-۴-۱-کاروانسراهای مدور
 
۳-۴-۴-۲-کاروانسراهای دوایوانی
 
۳-۴-۴-۳-کاروانسرا با تالار ستون دار
 
۳-۴-۴-۴-کاروانسراهای چهارایوانی
 
۳-۴-۴-۵-کاروانسرا، با پلان متفرقه
 
۳-۴-۵-بازار قم
 
۳-۴-۶-مسجد جامع قم
 
۳-۴-۶-۱-شبستان گنبددار
 
۳-۴-۷-مقابر
 
۳-۴-۸-نمای داخلی
 
۳-۴-۹-جاذبه های تاریخی
 
فصل چهارم
 
بررسی های اقلیمی و نتایج آن
 
۴-۱-اقلیم
 
۴-۱-۱-بررسی میزان بارندگی
 
۴-۱-۲-بررسی میزان رطوبت
 
۴-۱-۳-جریانات هوایی
 
۴-۱-۴-نیازهای حرارتی در فضاهای خارجی :
 
۴-۱-۵-نیازهای حرارتی در فضاهای داخلی
 
۴-۱-۵-جهت قرارگیری:
 
۴-۱-۶-تأمین آسایش در داخل بنا (با توجه به جهت‌گیری بنا)
 
۴-۱-۶-۱- مطالعه تابش و سایه در دو حالت ممکن:
 
۴-۱-۶-۳-چرخش ۶۰ درجه بنا به جنوب شرقی
 
۴-۱-۶-۲-چرخش ۳۰ درجه بنا به سمت جنوب غربی
 
۴-۱-۶-۴- مطالعه جذب انرژی خورشیدی روی بدنه‌ها
 
فصل ششم
 
مبانی نظری
 
۶-۱-احکام و ایده طراحی
 
۶-۲-بیان طراحی
 
۶-۳-مبانی نظری طرح معماری
 
۶-۴-عوامل موثر در طراحی
 
۶-۴-۱-ویژگی بومی و منطقه ای محیط
 
۶-۴- ۲-اقلیم
 
۶-۴-۳-ویژگی های طبیعی محیط
 
۶-۴-۴- معماری و اکولوژی
 
۶-۴-۵-فرهنگ و اکولوژی
 
۶-۴-۶-معماری در محیط
 
۶-۴-۶-۱-محیط های شهری
 
۶-۴-۶-۲-محیطهای عمومی واقع در محیط شهری
 
۶-۴-۶-۳-پیاده روی یک عنصر انسانی
 
۶-۴-۷–معماری به عنوان بستر فرهنگ
 
۶-۴-۸-معماری یعنی خلاقیت
 
۶-۴-۹-زمینه های خلاقیت
 
۶-۴-۱۰-تخیل
 
۶-۴-۱۱-حرکت از جزء به کل و کل به جزء
 
۶-۴-۱۲-معماری ارگانیک
 
۶-۵-روند طراحی
 
فصل هفتم
 
استانداردها و ضوابط طراحی
 
۷-۱-کاربری اقامتی و پذیرائی
 
۷-۱-۱- سیستم و گردش کار
 
۷-۱-۲-عرصه اقامتی
 
۷-۱-۲-۱-طبقات خواب
 
۷-۱-۲-۲- مسائل عملکردی و اقتصادی در تعیین نوع سازماندهی طبقات خواب
 
۷-۱-۲-۳-پلان برج ها
 
۷-۱-۲-۴-پلان های آتریوم
 
۷-۱-۲-۵-اتاق خواب معیارهای طراحی اتاق خواب
 
۷-۱-۲-۶-انواع اتاقهای موجود در هتل
 
۷-۱-۲-۷-ابعاد و اندازه اتاقها
 
۷-۱-۲-۸-طراح می تواند موارد ذیل را به کار خود بیفزاید
 
۷-۱-۲-۹-راهروی طبقات اتاقهای مهمانان
 
۷-۱-۳-عرصه عمومی
 
۷-۱-۴-ورودی ها
 
۷-۱-۵-لابی ، سرسرای لابی
 
۷-۱-۵-۱- پیشخوان لابی
 
۷-۱-۶-فضاهای فروشگاهی
 
۷-۱-۶-۱-نگهبانی، حمل و نقل اثاثیه میهمانان
 
۷-۱-۶-۲-آسانسورها، سیرکولاسیون
 
۷-۱-۶-۳-فضاهای پشتیبانی
 
۷-۱-۷-فضاهای عرضه غذا و نوشیدنی
 
۷-۱-۸-فضاهای برگزاری مراسم و فعالیتها
 
۷-۱-۸-۱-فضای انتظار سالن اجتماعات
 
۷-۱-۸-۲-اتاق های ملاقات و جلسات
 
۷-۱-۸-۳-دفتر لابی
 
۷-۱-۸-۴-دفتر اداری
 
۷-۱-۸-۵-دفاتر فروش و تدارکات:
 
۷-۱-۹-عرصه خدماتی
 
۷-۱-۹-۱-فضاهای لازم برای کارکنان
 
۷-۱-۹-۲-فضاهای آماده سازی غذا و انبار آذوقه
 
۷-۱-۹-۳-آشپزخانه اصلی
 
۷-۱-۹-۴-انبار آذوقه و نوشیدنی
 
۷-۱-۹-۵-ارتباطات ترجیحی این فضاها :
 
۷-۱-۱۰-بخش مهندسی و تأسیسات مکانیکی
 
۷-۱-۱۱-۱-عرصه اقامتی
 
۷-۱-۱۱-۲-لابی هتل :
 
۷-۱-۱۱-۳-رستوران
 
۷-۱-۱۱-۵-کتابخانه
 
۷-۱-۱۱-۴-سالن اجتماعات
 
۷-۱-۱۱-۶-ملاحظات کلی در طرح مجموعه برای معلولین
 
۷-۱-۱۲- بخش اقامتی و تفریحی
 
۷-۱-۱۳-کاربری ها
 
۷-۱-۱۳-۱-کاربری تجاری
 
۷-۱-۱۳-۲-پارک و فضای آزاد
 
۷-۱-۱۳-۳-  باغ و پارک جنگلی
 
۷-۱-۱۳-۴-عرصه عمومی
 
۷-۱-۱۴-سرسرای ورودی
 
۷-۱-۱۴-۱-فضاهای عرضه‌ی غذا و نوشیدنی‌ها
 
۷-۱-۱۵-عرصه اداری
 
۷-۱-۱۵-۱-فعالیت‌های اداری
 
۷-۱-۱۵-۲-عرصه خدماتی
 
۷-۱-۱۵-۳-فضاهای مربوط به کارکنان
 
۷-۱-۱۵-۴-فضای آماده‌سازی غذا و انبار آذوقه
 
۷-۱-۱۳-۵-بارانداز دریافت مواداولیه و تحویل زباله
 
۷-۱-۱۳-۶-رخت‌شوی‌خانه و خانه‌داری
 
۷-۱-۱۳-۷-بخش مهندسی و تاسیسات
 
۷-۱-۱۴-پارکینگ
 
۷-۱-۱۵-کاربری تجاری
 
۷-۱-۱۶-کاربری آمفی تئاتر و سالن چند منظوره
 
۷-۱-۱۷-کاربری رستوران وکافی شاپ
 
فصل هشتم
 
مطالعات سازه – تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
 
۸-۱-سازه
 
۸-۲-تأسیسات
 
۸-۳-تأسیسات الکتریکی
 
۸-۳-۱-تاسیسات کنترل شرایط محیط:
 
۸-۳-۲-سیستم های کنترل شرایط هوا:
 
۸-۴-طرح پیشنهادی سیستم آتش نشانی و اطفای حریق
 
۸-۵-نانوتکنولوژی – تصوری از تکنولوژی آینده
 
۸-۶-معماری اکوتک
 
۸-۶-۱-معماری اکوتک
 
۸-۶-۲-معماری اکوتک وفن آوری پیشرفته
 
۸-۶-۳-تکنولوژی به مثابه  ضرورتی در معماری
 
۸-۶-۴-طبیعت الهام بخش
 
۸-۶-۵-معماری و صرفه جویی در انرژی
 
۶-۸-۶-معماری و مسائل جهانی زیست محیطی
 
۸-۶-۷-از حفاظت تا سازگاری با طبیعت
 
۸-۶-۸-اهداف معماری اکوتک
 
۸-۶-۹-اکوتک و رابطه آن با طبیعت
 
فصل نهم
 
بررسی نمونه ها
 
۹-۱-مجموعه گردشگری باری ارومیه (روستای باری)
 
۹-۱-۲-امکانات اقامتی
 
۹-۲-مجتمع توریستی مهتاب
 
۹-۳- مجتمع خدماتی رفاهی مارال ستاره
 
۹-۴-مجتمع خدماتی- رفاهی- توریستی بین راهی ارغوان
 
۹-۵-مجتمع توریستی مارال
 
فصل دهم


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود مطالعات مجموعه فرهنگی تفریحی توریستی ,مطالعات پایان نامه معماری ,مجموعه فرهنگی تفریحی توریستی ,اصول طراحی فرهنگسرا, پایان نامه فرهنگسرا, خرید رساله فرهنگسرا, خرید مطالعات فرهنگسرا, دانلود مطالعات فرهنگسرا, رساله فرهنگسرا, مطالعات فرهنگسرا,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی و معماری فرهنگسرا
مطالعات معماری فرهنگسرا
دانلود مطالعات طراحی فرهنگسرا ,۵۵,ص
دانلود رساله فرهنگسرا – دانلود مطالعات فرهنگسرا
مطالعات طراحی فرهنگسرا - رساله طراحی فرهنگسرا
مطالعات فرهنگسرای هنر ۱۸۰ صفحه – رساله فرهنگسرای هنر ۱۸۰ صفحه – پایان نامه فرهنگسرای هنر
رساله فرهنگسرا در قالب معماری ایرانی ۱۴۸ صفحه – مطالعات فرهنگسرا در قالب معماری ایرانی
رساله فرهنگسرای جوان ۱۰۸ صفحه – مطالعات فرهنگسرای جوان ۱۰۸ صفحه
مطالعات طراحی فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی
مطالعات طراحی و معماری فرهنگسرا
مطالعات طراحی و معماری فرهنگسرای کودک
مطالعات فرهنگسرا
مطالعات فرهنگسرای هنر
مطالعات طراحی و معماری فرهنگسرای جوان
مطالعات طراحی و مبانی نظری فرهنگسرا
مطالعات طراحی فرهنگسرا
مطالعات مجموعه فرهنگی هنری موسیقی
مطالعات طراحی فرهنگسرا
مطالعات و رساله طراحی فرهنگسرا
 انتشار از منبع : rnbpp-pb - rnbpp-pb
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:33:50
  برچسب ها : مطالعات ,فرهنگسرا ,معماری ,طراحی ,فرهنگی ,فضاهای ,مطالعات طراحی ,فرهنگسرا مطالعات ,طراحی فرهنگسرا ,مطالعات فرهنگسرا ,دانلود مطالعات ,مطالعات طراحی فرهنگسرا ,فرهنگی تفریحی توریستی ,مجموعه فرهنگی تفریحی ,مطالعات مجموعه فرهنگی