مطالعات طراحی فرهنگسرا

 

تاریخ ایجاد 13/08/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 222 صفحه ورد   قیمت: 19000 تومان   حجم فایل: 14 kb  تعدادمشاهده  25  


مطالعات فرهنگسرا
فهرست مطالب
چکیده    7
فصل اول    9
1-1 هنر    8
1-1-1 هنر چیست ؟    8
1-1-2 تعریف هنر    10
1-1-3 حقیقت هنر    14
1-1-6 تعاریف زیبایی از نظر صاحب نظران    18
1-2-1 هنر در اجتماع    2323
1-2-2 قدرت اجتماعی نهفته در اثر هنری    25
1-2-3 هنرمند واجتماع    3335
1-3 فرهنگ    35
1-3-1 ضرورت بررسی فرهنگ    38
1-3-2 فرهنگ بستر شکوفایی پندار و اندیشه    38
فصل دوم    37
2-1 دسته بندی هنر ها    41
2-1-1 دسته بندی هنرها از دیدگاه ابن خلدون    41
2-1 -2- دسته بندی امروزی هنر    3842
2-2 هنر نقاشی    40
2-2-1 چند کلمه درباره نقاشی معاصر ایران    43
2-3 هنر معماری    52
1-3-1 معماری چیست؟    48
2-3-2 رشد و توسعه حرفه معماری در طول تاریخ__    54
2-3-3 معماری , تاریخ ,زمان    61
2-3-4 هویت فرهنگی در معماری    71
2-3-5 تقدم معماری بر سازه    73
جمع بندی و نتیجه گیری    85
2-3-6 سیر تحولات در معمارى معاصر ایران    87100
2-3-7 نگاهی به معماری بیست و پنج سال اخیر ایران    91
پیوست    95
هنر معماری    95
هنر مجسمه سازی    101
2-4-1 ریشه یابی مجسمه سازی    116
2-4-2 هنر مجسمه سازی    116
2-4-4 مجسمه سازی در ایران    103
2-4-5-1 سورئالیسم    121
1-6-4-2 آلبر توجاکومتی Alberto Giacometti    121
2-6-4-2- خولیوگونزالس Jolio Gonzalez    121
3-6-4-2- الکزاندر کالدر Alexander caldr (    122
2-4-6-4 کانسترا کتیویسم (ساختار گرایی )    106
2-4-6-5 کوبیست    122
1-4-6-4-2- الکساندر آخیپنکو ((Alexander Arckipenko)    106
پیوست    124
هنرمجسمه سازی    108
2-5 هنر موسیقی    114
2-5-1 موسیقی راز مقدس    130
.2-5-2 ریشه واژه موسیقی    13115
2-5-3 موسیقی قرن 20    115
پیوست    135
هنر موسیقی    119
2-6 هنر رقص    138
2-6-2 رقص و موسیقی    121
2-6-3 رقص در مراسم و جشن های آیینی    122
پیوست    145
هنر رقص    146
2-8 هنرتئاتر و نمایش    132
2-8-1 نمایش چیست ؟    150
2-8-2 ریشه نمایش در تاریخ بشر    151
2-8-3 انواع ارتباط انسانی    153
2-8-6-4 نمایش عروسکی    154
پیوست    155
هنر تئاتر و نمایش    136
2-9 گرافیک    139157
پیوست    168
هنر گرافیک    148
2-10 هنر عکاسی    172
2-10-1 ریشه یابی هنر عکاسی    172
2-10-2 عکاسی ، پلی میان دیدن و اندیشیدن    172
2-10-3 تاریخ عکاسی در ایران    154
2-10-4 نخستین عکاس ایرانی    175
پیوست    157
هنر عکاسی    177
2-11 هنر جدید    162
پیوست    193
هنر جدید    193
فصل سوم    194
1-4- موزه ملی هنر National Museum of Art    194
4-2 مرکز هنر معاصر سینیسیناتی    199
3-4- مرکز گرد همایی شهر دالاس ،تگزاس Dallas City Hall , Yexas    204
فصل چهارم    208
1-4 استاندارد های فضایی    208
4-2 برنامه ریزی فیزیکی    210
4-1 فضاهایی با استفاده کنندگان عام ) عمومی )    210
4-1-1 نمایشگاه ها    210
4-1 کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی اینترنت    211
4-1 آمفی تئاتر    212
4-1-4-پیست رقص    214
5-1-4-ستوران و کافی شاپ    214
1-4-1-2 بخش تئاتر و موسیقی    214
2-2-4-1 بخش نقاشی ، مجسمه سازی ، معماری و رقص    216
3-4-1 بخش اداری    217
فصل پنجم    218
5-1 معرفی استان تهران    219
5-1-1 تاریخچه کالبدی شهر تهران    219
2- 5-1 جغرافیای طبیعی    220
5-1-3 ساختار اجتماعی و اقتصادی شهر تهران    220
5-1-4 اقلیم    221
5-1-4-1 دما    222
5-1-4-2 آفتاب    224
5-1-4-3 رطوبت    224
5-1-4-4 بارش    226
5-1-4-5 باد    227
5-1-5 آلودگی های صوتی شهر تهران    228
5-2 معرفی و تحلیل سایت مورد نظر    228
5-2-1 شبکه دسترسی    228
5-2-2 توپوگرافی    229
5-2-3 جهت تابش خورشید    229
5-2-4 پوشش گیاهی    230
5-2-5 نفوذپذیری آب    231
5-2-6 زمین شناسی سایت    232
5-2-7 شکل زمین ، کاربری و موقعیت    234
8-2-5ویژگی های بصری    236
9-2-5نتیجه گیری از بحث محل قرار گیری طرح    236
فصل ششم    236
1-6گذر از تصور به تصویر    236
2-6- تاسیسات مجموعه    237
6-3 سازه مجموعه    239
فهرست منابع و ماخذ    240
منابع لاتین :    246
 
فصل اول
هنر
1-1-1 هنر چیست ؟
هنر چیست ؟ چگونه است؟ پاسخ مردم عادی ، جواب دوستدار هنر و یا حتی خود هنرمند ، چنین
خواهد بود : هنر ، معماری ، پیکرتراشی ، نقاشی ، موسیقی و همه اشکال هنر است. و می پندارد آنچه را که درباره آن سخن می گوید تمامی مردمان ، آشکارا و مطلقا دریافته اند . شما خواهید گفت : ولی در معماری ، ساختمان های ساده ای وجود دارند که موضوع هنر نیستند . از این گذشته بناهایی که خود را موضوعات هنری جلوه می دهند و بی قواره و بد رختند ، نمی تواند موضوعات هنری شناخته شوند .
پس کجا می توان از هنر نشانی ست ؟
همین موضوع درباره پیکرتراشی و موسیقی و شعر هم صادق است . هنر ، در تمام اشکال خود ، از یک سو با آنچه عملا مفید است و هم مرز است واز سوی دیگر ، با کوشش هایی که درباره هنر شده است و به ناکمی انجامیده است ، هم سرحد است . در دیده پاسخ گو پنین می نماید که همه این مسایل مدتها پیش حل شده است . این چنین مرد عادی خواهد گفت : هر فعالیتی است که زیبایی را نمدار می سازد . شما خواهید پرسید : اگر این هنر است پس بالت و اپرت هم هنرند؟ مرد عادی با اندکی تردید جواب خواهد داد : آری ، یک بالت خوب و یک اپرای قشنگ هم تا جایی که زیبایی را آشکارسازد ، هنرند . اگر شما از همان مردبپرسیدکه آیا فعالیت خیاط هنر پیشه ها و فرد گریم کننده در اپرت و آشپز را هم می توان هنر دانست ؟ در اکثر موارد فعالیت این افراد را قبول ندارد و جزو حوزه هنر به شمار نمی آورد .
در این مورد مرد عادی به این دلیل که مرد عادی است و متخصص نیست و خود را با مسایل زیبایی شناسی سرگرم نکرده ، در اشتباه است . همان گونه که در کتاب " مارک اورل " ف اثر رنان بحثی وجود دارد که : هنر خیاط ، هنر است . در کتاب زیبایی شناسی پروفسور کرالیک ، زیبایی جهان ، بررسی عمومی علم الجمال است و در زیبایی شناسی گی یو ، هنر خیاط هنر پیشگان و هنرهای ذایقه و لامسه نیز هنر شناخته شده اند .
کرالیک می گوید : " اکنون به شرح پنج شاخه از هنر می پردازیم که از حس ذهنی به وجود می آید .
اینها عبارتند از بررسی ایستتیک پنج حس :
1-    هنر حس ذایقه
2-    هنر حس لامسه
3-    هنر حس شامه
4-    هنر حس سامعه
5-    هنر حس باصره
معمولا فقط دو یا سه حس را شایسته این می دانند که به عنوان جوهره هنر مورد بررسی قرار گیرند .پس منشا هنر ذایقه این است (که با هنر طباخی فرق دارد ( باید همه خوراکی ها به عنوان تصویر ذهنی یک ایده بررسی شوند و پیوسته با ایده نمایش دهنده خود مطابقت داشته باشند .
گی یو در کتاب خود ، جدا معتقد است که حواس لامسه ، ذایقه و شامه ، قادر به دادن تاثرات
ایستتیک اند . گرچه رنگ قابل لمس نیست ، ولی در عوض اثری در ما به وجود می آورد که چشم به تنهایی قادر به ایجاد آن نیست و از نظر زیبایی شناسی ارزش بسیاردارد.
فرد عادی بر این گمان رفته که آنچه از کلمه " زیبایی" تفهیم شده است . پیش همه آشنا و قابل فهم است . اما این کلمه نه فقط نا شناس بلکه از 150 سال پیش تا کنون ، از سال 1750 که باومگارتنbaumgarten)زیبایی شناسی " را بنیاد نهاد ، تا حال که خروارها کتب درباره " زیبایی" نوشته شده است ، این مسأله که زیبایی چیست ، کاملا بی پاسخ مانده و با هر اثر جدیدی که از علم الجمال سخن گفته به راهی نو حل شده است . معنی واژه زیبایی ، پس از 150 سال بحث که هزار دانشمند درباره آن کرده اند ، هنوز به صورت معمایی باقی است . این مفهوم زیبایی که آیین عمومی هنر بر آن بنیاد دارد ، کدام است ؟
1-1-2 تعریف هنر
اگر مفهوم ((زیبایی ))که سراپای مطلب را مغشوش می سازد مورد قبول نباشد. پس هنر چیست؟
آخرین و قابل فهم ترین تعاریف هنر که از مفهوم ((زیبایی ))جداست اینهاست .
هنر فعالیتی است که در قلمرو حیوانیت ، از احساس جنسی پدید آمده است (تعریف شیللر ، داروین و اسپنسر )و همراه با تهیج لذت بخش انرژی عصبی است (تعریف گرانت آلن ). این تعریف مبتنی براساس تکامل تدریجی فیزیولوژیک خواهد بود . یا : هنر ، تجلی خارجی احساسات نیرومندی است که انسان آنها را تجربه و آزمایش کرده است . این تجلی ظاهری بوسیله خط ها ، رنگ ها ، حرکات و اشارات ، اصوات و کلمات صورت می پذیرد (تعریف ورون ). تعریف مذکور ، یک تعریف تجربی خواهد بود . بنابراین ، آخرین تعریفی که ((سولی ))آن را بیان کرده است ، هنر : ((بوجود آوردن


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات فرهنگسرا ,رساله فرهنگسرا,مطالعات,پروژه فرهنگسرا,پروپوزال فرهنگسرا,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه فرهنگسرا,معماری,دانلود رایگان,طراحی فرهنگسرا, مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی فرهنگسرا,نمونه موردی,دانلود رساله ,پایان نامه معماری ,دانلود رساله پایان نامه معماری, د,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله باغ موزه آب با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی و معماری پردیس بانوان با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی
مطالعات طراحی و معماری خانه فرهنگ و هنر با رویکرد مقابله با تهاجم فرهنگی
مطالعات طراحی خانه فرهنگ محله زرتشتیان با رویکرد تعاملات اجتماعی
مطالعات طراحی و معماری موزه و مرکز تجارت جهانی فرش
رساله طراحی مجتمع فرهنگی آموزشی
فرهنگ سرا مجتمع فرهنگی ,دانلود مطالعات- معماری
دانلود مطالعات طراحی سرای محله - رساله طراحی مرکز فرهنگی محله
دانلود پروژه فرهنگسرا همراه با ۳ عدد نمونه مشابه
دانلود مطالعات کامل آمفی تئاتر
دانلود مطالعات کامل مجموعه تئاتر شهر
دانلود مطالعات کامل معماری مجتمع اقامتی تفریحی
مطالعات طراحی و معماری فرهنگسرای ادیان
مطالعات طراحی باغ- فرهنگسرای هنر های بومی
مطالعات بررسی مشکلات و موانع موجود در توسعه گردشگری مجموعه‌های فرهنگی
مطالعات طراحی فرهنگسرای موسیقی
دانلود تحقیق کامل مجموعه تفریحی فرهنگی
مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی 110 ص فایل ورد
مطالعات طراحی مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) 100 ص فایل ورد
مطالعات طراحی مرکز آفرینش های هنرهای تجسمی ( معماری ، گرافیک ، نقاشی )
 انتشار از منبع : rnbpp-pb - rnbpp-pb
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:33:50
  برچسب ها : مطالعات ,معماری ,طراحی ,زیبایی ,فرهنگسرا ,دانلود ,مطالعات طراحی ,زیبایی شناسی ,دانلود مطالعات ,پایان نامه ,مفهوم زیبایی ,فرهنگی مطالعات طراحی ,طراحی مجتمع فرهنگی ,اجتماعی مطالعات طراحی ,تعاملات اجتماعی مطالعات