مطالعات طراحی مجموعه فرهنگی تفریحی

 

تاریخ ایجاد 13/08/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 114 صفحه ورد   قیمت: 17000 تومان   حجم فایل: 5073 kb  تعدادمشاهده  17  


مطالعات مجموعه فرهنگی تفریحی
فهرست مطالب              صفحه
بخش اول شناخت    1
فصل اول  :  مقدمه   3-4                                                                               
فصل دوم :   مطالعات جغرافیایی ,اقلیمی,طبیعی   5     
      2-1-1      موقعیت جغرافیایی و اقلبم کشور ایران  5
      2-1-2      موقعیت جغرافیایی و اقلیم استان لرستان  6-8
2-1-3      وجه تسمیه و پیشینه تاریخی  9
2-1-4      مشخصات جغرافیایی  10-11
2-1-4-1   شهرها و شهرستان  10-11
2-1-5      اقلیم و شرایط آب و هوایی  12 
2-1-5-1   بارش  13
2-1-5-2   دما  14
2-1-5-3   باد  15
2-1-6       ناهمواریها  16
2-1-6-1   نواحی کوهستانی  16-17
2-1-6-2   مراتع  18
فصل سوم:   مطالعات تاریخی ,اجتماعی و فرهنگی  19
     3-1-1       جغرافیای تاریخی  19
     3-1-2       لرستان پیش از تاریخ  19  
     3-1-3       لرستان در دوره های تاریخی  19 -26 
     3-1-4       آثار تاریخی  27-28
     3-1-4-1   آثار تاریخی خرم آباد  29-34
     3-1-4-2   آثار تاریخی شهرستان بروجرد  34-37
     3-1-5      گردشگاه ها و دیدنی ها  38
     3-1-6      منابع آب  39
     3-1-6-1  آبشارها  39
     3-1-6-2  چشمه ها و سراب ها  39
     3-1-7     ویژگی های فرهنگی  40
     3-1-7-1  منشا واژه لر  40
     3-1-7-2  شعبه های لر  40-41
     3-1-7-3  کیش  41
     3-1-7-4  نژاد  41-42
     3-1-7-5  زبان  42
     3-1-8   ویژگی های اجتماعی  43-49
فصل چهارم: مبانی نظری طراحی  50
      4-1-1      تعریف فرهنگ  50-51
      4-1-2      تعریف فرهنگ نزد ایرانیان  51
      4-1-3      معماری فرهنگ  51-52
      4-1-4      معماری و هویت  53
      4-1-5      سرزندگی  53-55
      4-1-6      فضا  55
      4-1-7      شناخت انسان  55-56
      4-1-8      کلیات دیدگاه های مداخله در فضا  56
      4-1-8-1   بینش عملکرد گرا  56
      4-1-8-2   بینش طبیعت گرا  56
      4-1-8-3   بینش فرهنگ گرا  57
      4-1-8-4   جمع بندی دیدگاه ها  57
فصل پنجم :  بررسی نمونه های مشابه  58                                                        
       5-1-1      نمونه های داخلی  58  
      5-1-2      فرهنگ سرای خاوران  58-59 
      5-1-3      فرهنگ سرای نگارستان ( موزه قرآن )  59-61
      5-1-4      فرهنگ سرای سرو  61-65
      5-1-5      نمونه های خارجی  65   
      5-1-5-1  مجموعه های فرهنگی پمپیدو ( پاریس )  65-66
      5-1-5-2  مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبانو  67-69  
بخش دوم مداخله در طراحی  70
فصل اول: بررسی سایت 70
     1-1-1 موقعیت سایت  70
     1-2-1 وضعیت طبیعی  71
     1-3-1 شناسایی سایت  72                                                                   
فصل دوم: فضاها و دیاگرام روابط فضاها  79                                            
فصل سوم : نحوه تقرب به طرح  92                                                        
فصل چهارم: نقشه ها 103         


        فهرست عکس ها                      صفحه
                                                                                                                                         
تصویر شماره 1 : اشترانکوه  11
تصویر شماره 2 : دهانه جنوبی شهر خرم آباد  15
تصویر شماره 3 : آثار بدست آمده از غار باستانی کلما کره  20
تصویر شماره 4 : مسجد امام بروجرد  21
تصویر شماره 5 ، 6 : پل شکسته ، قلعه فلک الافلاک خرم آباد  22
تصویر شماره 7 : امام زاده جعفر بروجرد  23
تصویر شماره 8 ، 9 : پل کشکان ، پل دختر  24
تصویر شماره 10 : سنگ نوشته  24
تصویر شماره 11 : قلعه فلک الافلاک  27
تصویر شماره 12 : ایوان جنوبی و گلدسته های مسجد جامع بروجرد  27
تصویر شماره 13 : قلعه فلک الافلاک  29
تصویر شماره 14 : نمایی از بالای قلعه فلک الافلاک  29
تصویر شماره 15 ، 16 : نمایی از صحن اول و دوم  30
تصویر شماره 17 : تزیینات دیوار صحن اول  30
تصویر شماره 18 ، 19 : دیوار غربی صحن اول ، نمایی از صحن دوم  31
تصویر شماره 20 ، 21 : صحن دوم ، تنها ورودی قلعه  31
تصویر شماره 22 : نمای قلعه  32
تصویر شماره 23 : پل شاپوری  32
تصویر شماره 24 : سنگ نوشته قرن 6  33
تصویر شماره 25 ، 26 : منار  34
تصویر شماره 27 : مسجد جامع ومناطق پیرامون آن  34
تصویر شماره 28 : مسجد جامع بروجرد  35
تصویر شماره 29 : تخریب خانه ای تاریخی در زمین لرزه ی سال 1385  36
تصویر شماره 30 : امام زاده جعفر بروجرد  37
تصویر شماره 31 : منطقه گردشگری گلدشت بروجرد  38
تصویر شماره 32 : آبشار بیشه  39
تصویر شماره 33 : فرهنگسرای خاوران  57
تصویر شماره 34 : لابی مرکزی  58
تصویر شماره 35 : برش طولی از فرهنگسرای نگارستان  59
تصویر شماره 36 : مجموعه فرهنگی ژرژپمپیدو پاریس  65
تصویر شماره 37 : موقعیت مجموعه  66
تصویر شماره 38 : نمایی از مجموعه ژان ماری  66
تصویر شماره 39 : برشی از رسانه ، کتابخانه و لابراتورهای کنونی  67
تصویر شماره 40 : عکس هوایی از سایت مورد نظر 72،73
تصویر شماره 41 : قلعه فلک الافلاک  92
تصویر شماره 42 : صحن اول  93
تصویر شماره 43 : صحن دوم  93
تصویر شماره 44 : تپه چغا بروجرد  94
تصویر شماره 45 : گرداب سنگی خرم آباد  95
تصویر شماره 46 : پل شکسته  96 ، 97
تصویر شماره 47 : بازار بروجرد  98
تصویر شماره 48 : بازار خرم آباد  99
تصویر شماره 49 : قلعه فلک الافلاک و تنها ورودی قلعه  100
تصویر شماره 50 : مسجد امام بروجرد  101      

        فهرست جداول           صفحه
                                                                                                                                         
جدول شماره 1  7
جدول شماره 2 : کوه های مهم استان لرستان  17
جدول شماره 3 : رودخانه های مهم استان لرستان  17
جدول شماره 4 : تقسیمات استان لرستان  41
جدول شماره 5 : مساحت وجمعیت استان لرستان  45
جدول شماره 6 : فعالیت شهری و روستایی  47
جدول شماره 7 : اقلیم سرد  75
جدول شماره 8 : نحوه طراحی در اقلیم سرد  76
جدول شماره 9 : جهت ساختمان در رابطه با اقلیم  76                       فهرست نقشه ها ونمودارها              صفحه

نقشه شماره 1 : نقشه تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران به تفکیک استان  6
نقشه شماره 2 : نقشه مختصات جغرافیایی استان  7
نقشه شماره 3 : نقشه تقسیمات سیاسی استان و محدوده شهرستان ها  8
نقشه شماره 4 : نقشه اختلاف ارتفاع نواحی مختلف استان  12
نقشه شماره 5 : میانگین بارش ماهانه ی شهرهای خرم آباد ، بروجرد و الیگودرز  13
نقشه شماره 6 : نقشه خطوط هم دمای سالانه استان لرستان  14
نقشه شماره 7 : میانگین دمای ماهانه ی شهرستان خرم آباد ، بروجرد و الیگودرز  14
نقشه شماره 8 : نقشه هوایی از منطقه لرستان  16
نقشه شماره 9 : نقشه پوشش گیاهی استان لرستان  18
نقشه شماره 10 : نقشه نسبت جمعیت شهری به روستایی در استان لرستان  33
نقشه شماره 11 : نمودار هرم سنی استان در سال های 1375-1365  43
نقشه شماره 12 : نمودار رشد جمعیت استان 1375-1365  44
نقشه شماره 13 : مساحت وجمعیت استان  45
نقشه شماره 15 : نقشه ایران  70
نقشه شماره 16 : نقشه تقسیمات اقلیمی  74
نقشه شماره 17 : عرض جغرافیایی  77
نقشه شماره 18 : موقعیت و زوایای تابش خورشید در عرض جغرافیایی 33 درجه  78

 
بخش اول شناخت
فصل اول: مقدمه
استان لرستان در دهه های اخیر شاهد بوجود آمدن و گسترش بی رویه و ناموزون فرهنگهای متعدد و متنوع و به خصوص متأثراز فرهنگهای بیگانه شده است. به منظور وحدت بخشیدن و رشد و اعتلای فرهنگ عامه ایجاد مجموعه های فرهنگی با امکانات جدید مورد نیاز است تا بتواند جزء فرهنگ های شهری و فرهنگ های مختلف در سطح منطقه را به سوی وحدت و نقطه مشترکی رهنمون کند و موجبات آنها را فراهم آورد . برای نیل به جهت تبلور بخشیدن و انعکاس فرهنگ قوم لر در منطقه نیازمند کانون و مرکزیتی فرهنگی هستیم تا بتواند این روابط را عینیت بخشد . مقیاس روابط فرهنگی ازسویی مبتنی بر جامعه درون شهری و از سویی روستائی و عشایری تأثیر و تقابل آن دو بر یکدیگر می باشد .
کمبود مشهود چنین کانون فعالیتهائی باعث رشد فرهنگ نظام نیافته  ومتاثر از غرب در میان جوانان  می شود که روز به روز موجب گسستگی با فرهنگ گذشته و مواجهه با بحران بی هویتی از طرفی و از طرف دیگر مواجهه با الگوهای رفتاری ناهنجار ساکنین شهر وروستائی منطقه میگردد . از طرفی نیاز به تعاریف جدیدی از پیوندهای انسان و طبیعت که با گسترش جمعیت شهرنشین و توسعه بی رویه شهرها به مخاطره می افتد، ایجاد امکانات فرهنگی جدید و با اندیشه ای تازه ، دلیل دیگری برای طرح موضوع و نقطه آغازینی جهت مطرح گشتن این پژوهش گشته است. 
در جواب به اینکه فضا در نسبت با شهر بروجرد و منطقه دارای چه جایگاه و منزلتی و مقیاسی است، باید گفت موضوع به لحاظ ماهیت عملکردی ، فرهنگی ،آموزشی ، تفریحی و در مقیاس منطقه و فراتر از شهر بروجرد قابل بحث است. مطالعات تمام موضوعات بالا را شامل شده و طراحی در قالب یک مجتمع فرهنگی تفریحی شکل یافته است . طراحی مجموعه مزبور در قالب زمان و مکان ، فاقد هر گونه سوابق قبلی و از این حیث، موضوعی بکر در منطقه بوده و در طرح تفصیلی کاربری اراضی مذکور به عنوان فضای شایان و جوابگوی نیاز های مردم منطقه بخصوص شهرنشینان بروجرد در قالب طرحی منسجم از طرف دیگر ، لزوم طراحی چنین موضوعی را ضروری می نماید .
 
فصل دوم:  مطالعات جغرافیاِی، اقلیمی،طبیعی
  2-1-1  موقعیت جغرافیایی و اقلیم کشور ایران
اصولا در بسیاری از مناطق جهان اقلیم به وسیله ی عرض جغرافیایی و اربفاع از سطح دریا مشخص می شود. 
کشور ایران با قرار گرفتن بین 25 و 45 درجه عرض جغرافیایی شمالی در منطقه گرم قرار دارد و از نظر ارتفاع نیز فلات مرتفعی است که مجموع سطوحی از آن که ارتفاعشان از سطح دریا کمتر از 475 متر است، درصد بسیار کمی ار سطح کل کشور را تشکیل می دهند.ایران کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقه ی خاورمیانه است. نام رسمی آن جمهوری اسلامی ایران و پایتخت آن تهران است. وسعت این کشور 1,648,195 کیلومتر مربع است و بر اساس آمار سال 1385 هجری شمسی 70 میلیون و 472 هزار نفر جمعیت دارد.در شمال با جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان؛ در شرق با افغانستان و پاکستان؛ و در غرب با ترکیه و عراق مرز زمینی دارد و همچنین دارای مرز دریایی در شمال با دریای خزر و در جنوب با خلیج فارس و دریای عمان است، که دو منطقه نخست از مناطق مهم استخراج نفت و گاز در جهان هستند.ایران به عنوان یک سرزمین و یک ملت دارای تاریخی کهن (حداقل هفت هزار سال) است و یکی از تاریخی ترین کشورهای جهان به شمار می رود. اسلام دین رسمی، تشیع مذهب رسمی و فارسی زبان رسمی ایران است.
طبق قانون تقسیمات کشوری اکنون ایران از 30 استان تشکیل شده است.
 
2-1-2  موقعیت جغرافیایی واقلیم استان لرستان
استان لرستان درغرب ایران ودربخش کوهستانی سلسله جبال زاگرس بااشغال 74/1 درصدیعنی یک پنجاه وهفتم ازسطح کل کشوربامساحتی بالغ بر 2/28803 کیلومترمربع درمقام سیزدهم ازنظرمساحت قراردارد.این استان ازجانب شمال به استان مرکزی وهمدان ، ازغرب به استان ایلام ، ازجنوب به استان خوزستان وازشرق به استان اصفهان محدوداست.


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات مجموعه , فرهنگی تفریحی ,رساله مجموعه , فرهنگی تفریحی ,پایان ,مجموعه فرهنگی تفریحی ,برنامه فیزیکی ,نمونه موردی ,استانداردهای ,ضوابط مجموعه ,مطالعات , تحقیق ,معماری,پروژه,طرح , برنامه فیزیکی , استاندارد, نمونه موردی ,کیس استادی ,ایده, ppt ,pptx ,doc,iran,نمونه تطبیقی,دانلود ,رایگان,طراحی ,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله باغ موزه آب با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی و معماری پردیس بانوان با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی
مطالعات طراحی و معماری خانه فرهنگ و هنر با رویکرد مقابله با تهاجم فرهنگی
مطالعات طراحی خانه فرهنگ محله زرتشتیان با رویکرد تعاملات اجتماعی
مطالعات طراحی و معماری موزه و مرکز تجارت جهانی فرش
رساله طراحی مجتمع فرهنگی آموزشی
فرهنگ سرا مجتمع فرهنگی ,دانلود مطالعات- معماری
دانلود مطالعات طراحی سرای محله - رساله طراحی مرکز فرهنگی محله
دانلود مطالعات کامل آمفی تئاتر
دانلود مطالعات کامل مجموعه تئاتر شهر
دانلود مطالعات کامل معماری مجتمع اقامتی تفریحی
مطالعات طراحی و معماری فرهنگسرای ادیان
مطالعات طراحی باغ- فرهنگسرای هنر های بومی
مطالعات بررسی مشکلات و موانع موجود در توسعه گردشگری مجموعه‌های فرهنگی
مطالعات طراحی فرهنگسرای موسیقی
مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی 110 ص فایل ورد
مطالعات طراحی مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) 100 ص فایل ورد
مطالعات طراحی مرکز آفرینش های هنرهای تجسمی ( معماری ، گرافیک ، نقاشی )
مطالعات طراحی مجموعه فرهنگی - ورزشی 133 ص فایل ورد
 انتشار از منبع : rnbpp-pb - rnbpp-pb
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:33:50
  برچسب ها : تصویر ,نقشه ,مطالعات ,فرهنگی ,طراحی ,      ,مطالعات طراحی ,استان لرستان  ,فرهنگی تفریحی ,مجموعه فرهنگی ,طراحی مجموعه ,مجموعه فرهنگی تفریحی ,مطالعات طراحی مجموعه ,طراحی مجموعه فرهنگی ,فرهنگی مطالعات طراحی